Ansökan om solcellsbidrag

**Regeringen aviserade i höstbudgeten 2015 ökade satsningar på solceller om 225 miljoner kronor 2016**

År 2009 började Länsstyrelsen betala ut stöd till dem som har ett solcellssystem som är kopplat till elnätet. Stödet fick stort genomslag och det har vid flera tillfällen tagit slut på bidragspengarna men staten har fortsatt att satsa på förnyelsebar energi och skjutit till mer stöd. Fram till år 2013 har Länsstyrelsen betalat ut över 260 miljoner kronor!

Både privatpersoner och företag kan ansöka om att få stöd. Privatpersoner har möjlighet att få stöd för 20 % av material- och arbetskostnader, medan företag kan få stöd upp till 30 %. Kom ihåg att man bara kan ha ett stöd, det är alltså inte möjligt att få stöd om man redan har fått ROT-avdrag för installationen.

För att ansöka efter stödet ska du fylla i en blankett och skicka den med post till Länsstyrelsen i ditt län, eller så fyller du i blanketten elektroniskt på Boverkets hemsida. Nedan förklaras det mer ingående hur blanketten ska fyllas i som du kan få stöd av utifall du har problem att fylla i blanketten.

1) Uppgifter om projektet

a) Dessa fält avser fastigheten som solcellssystemet är placerat på.

b) Är solcellerna placerade på ett bostadshus ska du fylla i dessa fält. Småhus innebär en- eller tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda till rad eller kedjehus.

c) Dessa fält fylls i om panelerna sitter på exempelvis en lada eller industrilokal.

d) Beskriver hur byggnaden värms upp. Denna information vill Energimyndigheten ha för att utvärdera stödet i framtiden.

2) Uppgifter om sökande

Dessa fält ska avse antingen en eller flera personer om du ansöker i egenskap av privatperson eller företag om du ansöker som företag. Privatpersoner kan ansöka om upp till 20 % av den totala kostnaden medan företag kan ansöka efter 30 %.

För att ett företag ska klassas som stort ska företaget sysselsätta 250 personer samt årsomsättningen ska överstiga 50 miljoner euro per år eller balansomslutningen överstiga 43 miljoner kronor per år.

3) Uppgifter om annat stöd

Här fyller du i om du har sökt och fått någon annan form av stöd ifrån staten. Kom ihåg att solcellsstödet endast är möjligt om du inte fått någon annan form av stöd till solcellerna från staten eller kommunen.

4) Uppgifter om påbörjande och slutförande

För att ha möjlighet att beviljas stödet ska ansökan om stöd ha skickats in av privatpersoner senast 6 månader efter att projektet har påbörjats, och företag måste skicka in ansökan innan projektet startat. Projektet måste vara avslutat innan den 31 december 2016.

5) Beskrivning av solcells- eller solel-/solvärmehybridsystemet

a)​​ 

 • Total solcellsmodularea är den totala yta som alla solpaneler tar upp, denna information finner du i solcellens datablad.
 • Installerad toppeffekt el är summan av alla panelers STC. STC står för Standard Test Condition och är den uppmätta effekt hos solcellen då den belyses med 1000 W/m2.

 • Beräknad produktion av el på årsbasis beror dels på vilken vinkel solpanelerna placeras med och vart i Sverige de sitter. Du kan göra en uppskattning själv på http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Energiberakningar/ under punkten Uppskattning, eller så frågar du din solcellsleverantör.

b) Det är ett krav att solcellsanläggningen ska vara nätanslutet för att få stöd. Är det nätanslutet är det även möjligt att sälja den el från solpanelerna man själv inte använder, kontakta din elleverantör för mer information angående att sälja överproduktion.

c) Om du har ett solel-/solvärmehybridsystem fyller du i den informationen här. För att ha möjlighet till stöd ska elproduktionen stå för minst 20 % av den sammanlagda energiproduktionen i hybridsystemet.

d) I detta fällt fyller du i vilken typ av solceller ditt solcellssystem innehåller. Du finner denna information i solpanelens datablad. Nedan följer lite andra namn på de olika solcellstyperna.

 • Enkristallint kisel, även känt som monokristallin, Mono-Si och monocrystalline

 • Flerkristallint kisel, även känt som polykristallin, polycrystalline, multicrystalline och poly-Si.

 • Amorft kisel är en form av tunnfilmscell, kallas även a-Si.

 • CIGS är en form av tunnfilmscell, kallas även Cu(InGa)Se2 eller Copper indium gallium (di)selenide.

 • Kadmiumtellurid är en form av tunnfilmscell, kallas även CdTe.

e) Det är i dagsläget inte vanligt att man har en batteribank i privathem, men företag kan använda sig av batteribanker ex. i form av en UPS.

f) För att solcellssystemet ska anses vara monterat utanpå ska solcellerna inte ha någon annan uppgift än att producera el. Solcellssystemet är betraktas som integrerad om de har någon mer funktion än att producera el, ex. kan solceller användas som solskydd eller så kan de ersätta takpannor.

 • Azumit anger vilken riktning panelerna är vinklade mot. Azumit anges från 0° till 360°. Rakt mot söder är azumit = 0°, rakt mot norr 180°, rakt mot väster 90°, rakt mot öster 270°.

 • Lutning avser hur solcellerna ligger vinklade. Då de ligger plant mot marken är vinkeln 0° och då solpanelerna är uppställda är vinkeln 90°.

g) För att få stöd krävs det att man rapporterar den producerade elen årligen, för detta finns en separat blankett.

SolEl-programmet samlar in driftstatistik, du kan frivilligt välja att delta i detta.

6) Beräkning av stödet

Kostnaderna delas upp i:

 • Solcellsmoduler, kostnaden för själva modulerna.

 • Övrigt material, innefattar kablage, växelriktare, monteringssystem och liknande.

 • Arbete, installationskostnader för att montera och driftsätta solcellssystemet.

 • Projektering, administrativa avgifter leverantören kan ta vid större anläggningar.

7) Kompletterande handlingar

Länsstyrelsen kan komma att be dig be om mer uppgifter i framtiden, detta gäller främst större solcellsanläggningar och solcellsanläggningar som finansierats av organisationer eller företag.

8) Intressanta länkar

https://www.energimyndigheten.se/Global/Forskning/M%C3%A5nadsrapport%20solcellsst%C3%B6d/Ans%C3%B6kan%20om%20solcellsst%C3%B6d_150511.pdf

https://www.energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/

http://www.solelprogrammet.se/